Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "kinh doanh"

THÔNG BÁO MỜI THẦU TRẠI KINH DOANH

Nếu bạn muốn thử sức kinh doanh của mình và tập thể lớp mình, hãy thử sức kinh doanh tại Hội trường 21 năm của ĐH Thăng Long, chưa có thống kê chính xác về lãi trong việc kinh doanh của các Trại Kinh doanh trong các hội trường trước, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có thống kê về lỗ trong kinh doanh ở Hội Trường....