Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Posts tagged with "quydinh"

Giải thích v/v thực hiện quy định về thi lại, học lại, tốt nghiệp

GIẢI THÍCH V/v: Thực hiện quy định về thi lại, học lại, tốt nghiệp  Read More →