Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Chỉ tiêu, mức nhận điểm hồ sơ đăng ký xét tuyển và nguồn tuyển NV3 ĐH Thăng Long

Chỉ tiêu, mức nhận điểm hồ sơ đăng ký xét tuyển và nguồn tuyển NV3 ĐH Thăng Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /ĐHTL-HCTH
Hà Nội, ngày tháng năm 2010
CHỈ TIÊU, MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ
NGUỒN TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2010

Tên trường: Đại học Thăng Long
Ký hiệu trường: DTL
NV3

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Lê Lê Văn Một

Tin đăng bởi: , Đã có: 6.567 lượt đọc

Leave a comment