Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Đại học Thăng Long công khai các thông tin về trường!

Đại học Thăng Long công khai các thông tin về trường!

Thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, kể từ ngày 05/12/2009 Trường Đại học Thăng Long thường xuyên công bố các nội dung thực hiện Quy chế công khai của trường

Một góc Đại học Thăng Long

Một góc Đại học Thăng Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Số: 416/DHTL-HCTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v: CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, kể từ ngày 05/12/2009 Trường Đại học Thăng Long thường xuyên công bố các nội dung thực hiện Quy chế công khai của trường trên Website tại địa chỉ www.thanglong.edu.vn theo các nội dung sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

1.1. Các chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra được trường Đại học Thăng Long công bố thuộc nội dung công khai là cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 16 ngành đào tạo trình độ đại học gồm có:

1. Toán -Tin ứng dụng

2. Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin)

3. Mạng máy tính và viễn thông

4. Tin Quản lý (Hệ thống thông tin quản lý)

5. Kế toán

6. Tài chính-Ngân hàng

7. Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Marketing)

8. Quản lý bệnh viện

9. Tiếng Anh

10. Tiếng Pháp

11. Tiếng Nhật

12. Tiếng Trung Quốc

13. Điều dưỡng

14. Y tế công cộng

15. Công tác xã hội

16. Việt Nam học

Trường Đại học Thăng Long đảm bảo sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp phải đạt được các tiêu chí sau:

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của con người mới xã hội chủ nghĩa;

– Có kiến thức giáo dục đại cương, chuyên môn, chuyên ngành, đáp ứng tốt cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của KHCN hiện đại.

– Có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản, đáp ứng thị trường lao động.

– Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

– Về tin học: Với những ngành không chuyên về tin học: có trình độ tương đương trình độ B. Có kỹ năng sử dụng máy tính và các thiết bị ngoại vi thông dụng; khai thác tốt những phần mềm ứng dụng phục vụ các hoạt động nghề nghiệp;

– Về ngoại ngữ: Với những ngành không chuyên về ngoại ngữ: tiếng Anh tương đương TOEIC 350 điểm hoặc các ngoại ngữ khác tương đương trình độ B; có khả năng giao tiếp và khai thác tài liệu chuyên ngành;

Mỗi ngành học đều có tiêu chí riêng theo đúng Mục tiêu đào tạo, đã công bố cho SV trước khi nhập học.

Ngành Toán – Tin ứng dụng

Đào tạo cử nhân Toán – Tin ứng dụng  có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về toán học và khoa học máy tính, có khả năng sử dụng các công cụ đó để giải quyết các bài toán vừa và nhỏ của thực tế. Sinh viên được rèn luyện kĩ năng lập trình, kĩ năng sử dụng máy tính cũng như  kĩ năng phân tích, thiết kế các phương án, thiết kế các hệ thống giải quyết vấn đề thông qua việc sử dụng các công cụ nêu trên. Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục  học sau đại học hoặc làm việc ở các trung tâm nghiên cứu ứng dụng tin học, các bộ phận tin học ở các cơ quan, các doanh nghiệp.

Ngành Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin)

Đào tạo cử nhân Khoa học máy tính có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học tính toán, về lập trình máy tính; có khả năng đưa ra được các giải  pháp tin học đối với các bài toán, các vấn đề do thực tế đặt ra; có khả năng phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin, thiết kế hệ thống máy tính và giao diện người – máy. Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục  học sau đại học hoặc làm việc ở các trung tâm tin học, các bộ phận tin học ở các cơ quan, các doanh nghiệp.

Ngành Mạng máy tính và viễn thông

Đào tạo cử nhân Mạng máy tính và Viễn thông có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khoẻ tốt;  có kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, về mạng máy tính và kỹ thuật truyền tin; có khả năng thiết kế, cài đặt, quản lý và điều hành các mạng máy tính, các thiết bị ngoại vi và các phần mềm đi kèm nhằm tăng hiệu quả và năng suất hệ thống, có năng lực trong việc áp dụng tin học vào  truyền tin và viễn thông . Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục  học sau đại học hoặc làm việc ở các trung tâm tin học, các bộ phận tin học ở các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực viễn thông..

Ngành Tin quản lý (Hệ thống thông tin quản lý)

Đào tạo cử nhân Hệ thống thông tin quản lý có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản  về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về Tin học kinh tế và Tin học quản lý, có năng lực tổ chức ứng dụng và phát triển các ứng dụng tin học trong hoạt động của các tổ chức kinh tế – xã hội. Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục  học sau đại học hoặc làm việc tại các bộ phận tin học, ở các các cơ quan, các doanh nghiệp.

Ngành Kế toán

Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, qui trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, có khả năng hoạch định chính sách kiểm toán, kế toán ở cấp cơ sở. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán ở các đơn vị hành chính – sự nghiệp.

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính – ngân hàng, có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn ở cấp cơ sở trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ quan ngân hàng, tài chính và các doanh nghiệp.

Ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp.

Chuyên ngành Quản trị  Marketing

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, những kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu marketing, về tâm lý và hành vi người tiêu dùng, về quan hệ khách hàng, về chương trình marketing và  kế hoạch chiến lược, về phương pháp quảng cáo, phân đoạn thi trường, phương thức bán lẻ…, có khả năng xây dựng và quản lý kế hoạch thu hút khách hàng, đưa sản phảm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp.

Ngành Quản lý bệnh viện

Đào tạo cử nhân Quản lý bệnh viện có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội; có kiến thức hệ thống và liên ngành quản lý và y tế. Sau khi tốt nghiệp, cử nhân quản lý bệnh viện có thể làm việc tại các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe, các bệnh viện công và tư; có thể làm việc tại các phòng Y vụ, phòng Hành chính quản trị, phòng Vật tư, phòng Kế toán và các bộ phận có chức năng quản lý khác.

Ngành Tiếng Anh doanh nghiệp

Đào tạo cử nhân Tiếng Anh có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản  về kinh tế- xã hội; có kiến thức sâu rộng về tiếng Anh; có thể sử dụng tiếng Anh theo chuẩn của người bản ngữ ; có khả năng giao tiếp, thuyết trình và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh; có năng lực nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa, văn minh của các nước nói tiếng Anh. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước có sử dụng tiếng Anh.

Ngoài việc lĩnh hội được những kiến thức sâu rộng về Tiếng Anh, sinh viên theo học ngành này sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về các hoạt động trong một doanh nghiệp và đây cũng sẽ là những kiến thức nền để sinh viên có thể nghiên cứu sâu hơn các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực thương mại. Sinh viên tốt nghiệp không chỉ làm việc trong môi trường kinh doanh mà còn có khả năng tham gia vào các cơ hội nghề nghiệp khác như: truyền thông, các tổ chức của chính phủ và các ngành công nghiệp dịch vụ.

Ngành Tiếng Nhật – Anh

Đào tạo cử nhân Tiếng Nhật – Anh  có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, có kiến thức sâu rộng về tiếng Nhật và tiếng Anh, có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, đảm nhận vững vàng công tác biên dịch và phiên dịch tiếng Nhật và tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, có năng lực nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hoá, văn minh của nước Nhật  Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan, đơn vị có sử dụng Tiếng Nhật và Tiếng Anh.

Ngành Tiếng Trung – Anh thương mại

Đào tạo cử nhân  nhân Tiếng Trung – Anh có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc và nhân dân, có sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội; có kiến thức sâu rộng về tiếng Trung Quốc và Tiếng Anh, có khả năng giao tiếp thành thạo bằng Tiếng Trung Quốc và Tiếng Anh, đảm nhận vững vàng công tác biên dịch và phiên dịch Tiếng Trung Quốc và Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội và thương mại, am hiểu và có năng lực nghiên cứu ngôn ngữ, văn hoá,  văn minh của Trung Quốc. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan, đơn vị có sử dụng Tiếng Trung Quốc và Tiếng Anh.

Ngành điều dưỡng

Đào tạo cử nhân Điều dưỡng có  đạo đức nghề nghiêp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, có tinh thần say mê yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyện môn và kỹ năng thực hành về nghề Điều dưỡng, có khả năng quản lý và thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người bệnh, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Sinh viên tốt nghiệp ngành Điều dưỡng có thể làm việc tại các cơ sở y tế  và điều dưỡng.

Ngành Y tế công cộng

Đào tạo cử nhân Y tế công cộng  có  đạo đức nghề nghiêp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, có tinh thần say mê yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyện môn và kỹ năng thực hành quản lý các chương trình y tế về phòng chống bệnh tật, quản lý và phát hiện các vấn đề về sức khỏe lứa tuổi, sức khỏe của các đối tượng dễ bị tổn thương (trẻ em, bà mẹ mang thai, người cao tuổi, người nghèo), làm thanh khiết và quản lý môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, dinh dưỡng cộng đồng…

Sinh viên tốt nghiệp ngành Y tế công cộng  có thể làm việc tại các Phòng Y tế và Sở Y tế; các Trung tâm y học dự phòng; các cơ sở sản xuất/doanh nghiệp, các cơ sở và chương trình dinh dưỡng hoặc môi trường, các Viện và Trung tâm nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng.v.v.

Ngành Công tác xã hội

Đào tạo cử nhân Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có tinh thần say mê yêu nghề, nắm vững kiến thức và kỹ năng thực hành về nghề Công tác xã hội, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề trong mối quan hệ xã hội và nâng cao năng lực con người.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội có thể:

–   Cung ứng dịch vụ Công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội (công và tư),

–   Làm công tác xã hội chuyên nghiểptong các lĩnh vực khác nhau như sức khỏe, giáo dục,  pháp luật, kinh tế, truyền thông, văn hóa, môi trường…,

–   Làm việc tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan tới Công tác xã hội.

Ngành Việt Nam học

Đào tạo cử nhân Việt Nam học có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, có tinh thần say mê yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành ngành Việt Nam học, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thông thường trong lĩnh vực Việt Nam học.

Cử nhân Việt Nam học phải có hiểu biết sâu về tiếng Việt, phải nắm vững kiến thức về Việt Nam một cách toàn diện, hệ thống, hiện đại và thiết thực.

Cử nhân Việt Nam học có thể:

–         Tiếp tục đi sâu nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học;

–         Trở thành hướng dẫn viên du lịch

–         Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện ….

Sinh viên Trường Đại học Thăng Long sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp các văn bằng, chứng chỉ do Trường chứng nhận, cấp như sau:

– Bằng tốt nghiệp

– Bảng điểm

– Chứng chỉ GDTC và GDQP.

1.2. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau tốt nghiệp năm 2008 có việc làm chưa được khảo sát. Năm 2009, trường Đại học Thăng Long thành lập ban chỉ đạo và tổ khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp, hiện đang triển khai thực hiện (dự kiến hoàn thành vào học kỳ I năm học 2009 – 2010).

Số liệu khảo sát cuối năm 2003:

Sinh viên Trường Thăng Long sau khi tốt nghiệp: 46% có việc làm ngay, 92,7% có việc làm sau 03 tháng. Tỷ lệ SV có việc làm đúng và tương đối đúng ngành đào tạo: khoảng 88%, trong đó tuyệt đối đúng ngành là khoảng 49,5%.

1.3. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục:

Trường Đại học Thăng Long đã hoàn thành kết quả tự đánh giá cuối năm 2009. Hiện nay đang chờ Bộ đánh giá ngoài.

Công khai thu chi tài chính:

3.1. Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học:

– Thu học phí:

+ Học phí khóa 22 (nhập học năm 2009):                       11.500.000 VNĐ/SV

+ Học phí khóa 21(nhập học năm 2008):                        10.500.000 VNĐ/SV

+ Học phí khóa <20 (nhập học năm 2007 trở về trước):   7.850.000 VNĐ/SV

Ngoài học phí, khi nhập học SV còn nộp:

+ Tiền xây dựng: 2.700.000 VNĐ/SV cho 4 năm học

+ Lệ phí nhập học: 350.000 VNĐ/SV cho 4 năm học

– Thu học phí, lệ phí sau đại học:

3.2. Học bổng và trợ cấp năm học 2008-2009 :

Tổng số học bổng: 188 suất, trong đó:

3 suất x 3.200.000 VNĐ/suất

6 suất x 2.600.000 VNĐ/suất

3 suất x 2.200.000 VNĐ/suất

20 suất x 1.600.000 VNĐ/suất

156 suất x 1.200.000 VNĐ/suất

Ngoài ra, Trường còn dành 10 suất học bổng cho các SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3.3. Kết quả kiểm toán năm 2008:

Trường Đại học Thăng Long đã kiểm toán năm 2007 khi chuyển từ trường ĐH dân lập sang trường ĐH tư thục.

Từ năm 2008, Trường chỉ tổ chức Kiểm toán nội bộ.

3.4. Thu nhập bình quân:

– Giảng viên (gồm cả tiền vượt giờ)   : 6.232.000 VNĐ

– Cán bộ lãnh đạo (05 người)                     : 11.900.000  VNĐ

– Nhân viên                                                   : 4.067.000   VNĐ

4. Hình thức và địa điểm công khai:

– Công khai trên trang thông tin điện tử của Trường: www.thanglong.edu.vn

– Công khai bằng tài liệu gửi cho tất cả các đơn vị và lưu tại Văn thư và tại đơn vị soạn thảo từ ngày 05/12/2009.

Nơi nhận:

– Bộ GD & ĐT;

– HĐQT, BGH;

– Các đơn vị trong Trường;

– Website Trường;

– Lưu HC-TH.

HIỆU TRƯỞNG

PHAN HUY PHÚ

(Đã ký)

Chi tiết số liệu: Download

Nguồn: www.thanglong.edu.vn

Tin đăng bởi: , Đã có: 16.631 lượt đọc

1 Response to " Đại học Thăng Long công khai các thông tin về trường! "

  1. T13 viết:

    Đề nghi Admin sửa lại link “Công khai trên trang thông tin điện tử của Trường: http://www.thanglong.edu.vn” hiện tại đang link sang http://www.hvtc.edu.vn/

Leave a comment